دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

روش وابزار گردآوری اطلاعات

برای جمع­آوری داده­ها به ابزارهای گوناگونی نیاز می باشد، که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند ماهیت و روش پژوهش می باشد و هر یک از این ابزارها مزایا و معایبی دارند که بایستی در زمان بکارگیری از آنها مورد دقت قرار گیرد. جهت جمع­آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از سه روش، مطالعات کتابخانه­ای شامل کتب، پایان­نامه، مجله، اینترنت، پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری شده که شروع کار از طریق مطالعات کتابخانه­ای  بوده و در گام بعدی از پرسشنامه و مصاحبه­های اکتشافی کمک گرفته شده می باشد. روش­هایی که برای جمع­آوری داده‌ها برنامه ریزی می گردد، می‌بایست با نوع اطلاعاتی که پژوهشگر درپی آنها می باشد، سازگار باشد. از طرف دیگر روشهای جمع­آوری اطلاعات را به صور مختلفی می‌توان تقسیم بندی نمود که نظاره[1]، مصاحبه[2]، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک[3] یا مطالعات اسنادی از عمده‌ترین آنها می‌باشند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش­های ترکیبی- پیمایش پرسشنامه‌ای از جامعه‌هدف، مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه بهره گیری می گردد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در مطالعه کتابخانه‌ای فیش‌برداری بوده، مصاحبه‌ها بصورت نیمه ساختار یافته پیاده شده و پرسشنامه ها نیز بعنوان یکی از ابزارهای اصلی پژوهش مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

 

1-11- جامعه آماری و اظهار حجم نمونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه در ادامه مورد مطالعه قرار میگیرد. جامعه یا جمعیت، مجموعه­ای از واحدهاست که در صفت یا صفاتی مشترک بوده بطوری­که آن صفت، مورد نظر محقق باشد. هر جمعیت متشکل از مجموعه­ای از واحدها می باشد که از میان این مجموعه واحدها، تعدادی به­عنوان نمونه باتوجه به هر یک از خصوصیات مختلف کل جمعیت آماری یا پارامتر برگزیده می شوند. جامعه آماری در هر پژوهش بنا به ضرورت و مسئله پژوهش مشخص می­گردد و براساس تعریف، یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد و واحدهایی که حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک داشته باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران می­باشد که در سال 1391 اقدام به افتتاح حساب نموده­اند و همچنین مدیران شعب موسسه مالی مهر در شهر تهران می­باشد.

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

آمار مورد بهره گیری در دو حوزه آمار توصیفی و استنباطی اختصار شده، آمار توصیفی در زیر حوزه شاخص­های پراکندگی و گرایش به مرکز با شاخصه‌های آماری میانه، میانگین و نما یا مد و انحراف معیار مورد بهره گیری قرار گرفته و تأکید این قسمت، جهت مقایسه و اولویت­بندی بر ضریب تغییرات می‌باشد. در حوزه آمار استنباطی از چهارسری آماره شامل ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون(باتوجه به ماهیت داده‌ها و مقیاس‌ آنها)، آزمون­های پارامتری (t,f جهت مقایسه دو یا چند گروه مستقل در صورتی که متغیر وابسته دارای مقیاس فاصله‌ای باشد) و ناپارامتری(من­ویتنی و کروسکال والیس جهت محاسبه دو یا چند گروه مستقل در صورتی که متغیر وابسته دارای مقیاس رتبه‌ای باشد و آزمون x در شرایطی که مقیاس متغیر وابسته و مستقل اسمی باشد)، مدل­های رگرسیونی(و تحلیل عاملی(جهت دسته­بندی عوامل) بهره گیری خواهد گردید. روش تحلیل آماری مورد بهره گیری و نوع آماره‌های بهره­برداری شده باتوجه روش پژوهش، اهداف پژوهش، نوع فرضیات و روش نمونه­گیری خواهد بود.

 

3- Observation

4- Interview

5- Documents

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد