پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تعمیرات پیشگویانه :

نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (انداز‌ه‌گیری اندازه فرسایش اجزاء) در حین بهره‌برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن‌، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین می گردد. در اغلب مقالات، تعمیرات پیشگویانه را نشأت گرفته از تعمیرات مبتنی بر شرایط می‌دانند (Sharma, R.K., Kumar, D., Kumar, P., 2007)

 

تعمیرات پیشگویانه برای حالتی بهره گیری می گردد که بتو ان با تحلیل داده‌ها‌ی مربوط به پارامتر مورد نظر و طریقه تغییرات آنها، به پیش بینی خرابی ماشین‌ها‌ دست پیدا نمود . این روش بسیار جدید بوده و مهندسان می‌توانند بر طبق آن، برنامه تقریبی زما ن بندی تعمیرات را بر مبنای خرابی‌ها‌ی آتی تنظیم نمایند.

2-2-1-5- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت

CBM[1] به عنوان نگهداری و تعمیراتی که بر اساس شرایط واقعی بدست آمده از محیط کاری، تست‌ها‌ی غیرمخرب و اندازه گیری شرایط عملیات، ، تعریف می‌کنند (Mitchell, J.S2004)

هدف CBMحذف ازکارافتادگی‌ها‌، و افزایش فواصل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می‌باشد که در نهایت به افزایش دسترسی تجهیزات منتج می گردد.با کاربرد تکنولوژی CBM داده ‌ها‌ی حاصل از مونیتورینگ وضعیت به صورت کاملا دقیق برای تعیین اینکه تجهیزات در شرایط عملیاتی نرمال قرار دارند یا نه، مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گیرد. اگر این ارقام از حدود از پیش تنظیم شده برای شرایط نرمال، گذشته باشند، فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات اجرا می شوند. با بهره گیری از این اطلاعات، طراحی آسانترفعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات با تاثیر زیاد، امکان پذیر می‌باشد در ضمن در اغلب مقالات دو مفهوم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و نگهداری وتعمیرات مبتی بر وضعیت را یک مفهوم در نظر  می گیرند..(Marcus, B., Olsson, E., Funk, P., & Jackson, M., , 2002)

[1] Condition Base Monitorig

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دسته بندی : پایان نامه