پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

درجه اهمیت دستگاه[1]

با در نظر داشتن محدودیت منابع نگهداری و تعمیرات زمانیکه چندین دستگاه همزمان نیاز به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات داشته باشند اهمیت دستگاه از لحاظ شرایط عملیاتی می‌تواند معیاری برای انتخاب دستگاهی برای گروه نگهداری و تعمیرات باشد. Bevilacqua, M., Braglia, M2000))

2-5-5-قابلیت تعمیرپذیری[2]

عبارت می باشد از احتمال نگهداری یا تعمیر سیستم )برگردان سیستم(در یک قابلیت اطمینان معین، در مدت زمان  t با بهره گیری از روشها و اصول تعریف شده و یا احتمال حفظ یا نگهداری سیستم در قابلیت اطمینان مورد نظر با انجام فعالیتهایی در مدت زمان t(رضا رمضانیان ،کامران شهانقی 1387)

2-5-6- قابلیت اطمینان[3]

یکی از معیارهای عمده در تصمیم گیری و برنامه ریزیهای مهندسی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان می‌باشد   (رمضانیان ، شهانقی 1387). عامترین و معمولترین تعریف برای قابلیت اطمینان را می‌توان بصورت زیر گفت:

“قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت می باشد از احتمال کارکرد سالم و بدون عیب برای مدت زمان مشخص طبق شرایط موجود و از پیش تعیین شده”اگر تابع چگالی احتمال زمآنهای از کار افتادگی دستگاه P(t) باشد، احتمال از کارافتادگی)عدم عملکرد مطلوب(تا زمانt  ازاین قرار می باشد :

Q(t)=

R(t)=1-  Q(t)=1-

R(t)=

پس تابع قابلیت اطمینان مکمل تابع توزیع احتمال از کار افتادگی می‌باشد.)نمکین، مسعودی، ؛(1387

 

2-5-7- قابلیت دسترس

نسبت مدت زمانی که می‌توان از سیستم جهت انجام کار مورد انتظار بهره گیری نمود از کل زمان در اختیار را قابلیت دسترسی سیستم می‌گویند. نرخ قابلیت دسترسی عبارت می باشد از:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Criticality

[2]Maintainability

[3] Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه