پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران

در شرکت فولاد آلیاژی ایران استراتژی اصلی تعمیرات شامل موارد زیر می‌باشد.(مولف 1388)

1)تعمیرات اضطراری[1]: نوعی از تعمیرات می باشد که پس از بروز مشکل یا توقف ماشین صورت

می‌پذیرد که به آن تعمیر پس از خرابی نیز گفته می گردد.که شامل تعویض قطعه خراب شده ویا تعمیر قطعه خراب شده می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)تعمیرات پیشگیرانه[2]: تعمیری می باشد که قبل از توقف ماشین وبر اساس تجزیه وتحلیل مسائل گذشته شکل میگیرد وبه مقصود جلوگیری از توقف ناگهانی و ناخواسته ماشین بر اساس برنامه ریزی قبلی انجام می‌شودکه شامل موارد زیر می‌باشد:

2-1) بازرسیهای فنی ازتجهیزات وارائه سرویسهایی مانند تمیز کاری وروغنکاری به صورت دوره ای

2-2) تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل

2-3) تعمیر کلی قطعات در فواصل زمانی مشخص

3) تصحیح طرح تجهیزات شامل: بهسازی طرح ماشینها برای جلوگیری از خرابی‌ها‌ی تکراری

4)کنترل وبازدید: نوعی ازتعمیرات می باشد که در آن براساس برنامه زمانبندی مشخص کنترل و بازدیدهایی از نقاط مختلف ماشین شکل میگیرد وتعمیرات سطحی انجام شده واطلاعات جمع آوری شده جهت تصمیم گیری در مورد تعمیرات پیشگیرانه ثبت می گردد.که این روش نگهداری وتعمیرات  تقریبا شبیه به روش CM  می باشد.

[1] Break Down

[2] Preventative Maintenance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه