دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

متغیرهای وابسته:

– وفاداری به برند: وفاداری به برند عبارت می باشد از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می­کند و این رفتار باعث می گردد که در فرایند های تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه نامهایی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند. این واکنش تابعی از فرایند های روانشناختی و ذهنی فرد.  (Chaudhuri & Holbrook, 2001)همچنین آکر در اظهار وفاداری اینگونه می­گوید: وفاداری برند تمایل به انتخاب مستمر یک برند در میان چندین برند از میان گروه همان محصول و خرید مداوم آن برند می­باشد.  (Aaker, 2004)

– قصد خرید مجدد: قصد خرید مجدد معمولاً با تعهد برند شناخته شده می باشد. با این حال یک تفاوت مهم بین آنها هست. تعهد برند به معنای یک ارتباط شبیه دوستی می باشد که مشتری برای برند گسترش(ایجاد) می­دهد. اما تکرار خرید بدلیل آنکه آن برند ارزان­تر بوده و یا برند دیگری وجود نداشته می باشد رخ می­دهد. (Claik, 1997)

1-8 جامعه و واحد تحلیل آماری

جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه افرادی می باشد که به یکی از مراکز اصلی خرید گوشی تلفن همراه: پاساژ علاءالدین، بازار موبایل ایران (خیابان حافظ) و سایر فروشگاه­های موبایل محدودۀ خیابان جمهوری مراجعه می­کردند.

1-9  نمونه و روش نمونه گیری

نمونۀ ما کلیۀ مشتریانی هستند که در مقطع جمع آوری داده­ها به فروشگاههای مذکور مراجعه می­کنند و بدلیل آنکه تعداد آنان قابل محاسبه نیست، فرض گردید جامعه نامحدود می باشد و با بهره گیری از فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 384 نفر مشخص گردید و نیز از روش نمونه­گیری غیر احتمالی در دسترس بهره گیری شده می باشد.

1-10 ابزار و روش گردآوری داده ها

ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه پایا و روا، مطالعات کتابخانه­ای و اینترنت بود، که هر کدام از این ابزارها، در قسمتی از کار پژوهش و برای گردآوری و تنظیم داد ه های خاصی به کار رفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد