پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

2-5-2هزینه[1]

استراتژ یهای مختلف تعمیرات دارای هزینه‌ها‌ی سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش پرسنل متفاوتی هستند:

سخت افزار: برای تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه، به یکسری سنسورها و لوازم کامپیوتری احتیاج می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نرم افزار: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی حاصل از اندازه گیری پارامترها در تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویا نه نیاز به نرم افزار خواهیم داشت.

آموزش پرسنل : تنها بعد از آموزش می باشد که اپراتورها می‌توانند از ابزارها و تکنیکها بهره گیری کنند.

هزینه‌ها‌یی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر فعالیتهای نگهداری و تعمیرات قرار دارند بصورت زیر قابل تفکیک می‌باشند:

هزینه مواد و قطعات یدکی از قبیل روغن و یاتاقان.

هزینه نیروی انسانی که فعالیتهای نگهداری و تعمیرات را انجام می‌دهند.

هزینه تولید از دست رفته در طی زمان خرابی دستگاه.

هزینه آسیبی که بر تجهیزات و قطعات مجاور دستگاه وارد می گردد.

هزینه جریمه دیرکرد تحویل محصول به علت در دسترس نبودن دستگاهها.

کاهش سود شرکت به علت کاهش سهم بازار.

هزینه کیفیت بد محصولات مرتبط با شکستها که سبب دوباره کاری بر روی محصول می گردد.

هزینه گلوگاهی مرتبط با شکست دستگاهها ازجمله هزینه انبارداری محصولات نیمه ساخته و یا هزینه فاسد شدن مواد نیمه ساخته( Al-Najjar, B. 1999)

2-5-3- کیفیت محصول[2]

کیفیت، مطابقت با مشخصه‌ها‌ و استانداردها می‌باشد. زمانیکه دستگاهها در شرایط عملیاتی مناسب کار نکنند ممکن می باشد بر روی کیفیت محصول تاثیرگذار باشند، پس انتخاب فعالیت نگهداری و تعمیرات مناسب با در نظر داشتن این معیار مهم می‌باشد (Smith, D.J., Reliability, 2001).

2-5-4- درجه اهمیت دستگاه[3]

با در نظر داشتن محدودیت منابع نگهداری و تعمیرات زمانیکه چندین دستگاه همزمان نیاز به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات داشته باشند اهمیت دستگاه از لحاظ شرایط عملیاتی می‌تواند معیاری برای انتخاب دستگاهی برای گروه نگهداری و تعمیرات باشد. Bevilacqua, M., Braglia, M2000))

[1]Cost

[2]Product Quality

[3] Criticality

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه