پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تعمیرات مبتنی بر شرایط

اغلب اتفاق می‌افتد که با نظاره یک وضعیت و یا رفتار بخصوصی از یک وسیله در حال کار، متوجه می‌شویم که حادثه و اتفاقی در حال شکل گیری می باشد و ممکن می باشد باعث شکست و از کارافتادگی وسیله گردد. در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، با نظارت مداوم یا دوره ای بر شرایط ماشین آلات، در مورد وضعیت دستگاه قضاوت می گردد. با بهره گیری از این قضاوت، قبل از ایجاد حادثه، منبع اشکال شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه به مقصود رفع دلیل شکست، انجام می‌پذیرد.

در نت(نگهداری وتعمیمرات) مبتنی بر شرایط، با انجام بازرسی‌ها‌یی در فواصل زمانی ثابت، شرایط هر ماشین به گونه مجزا تحت نظر قرار می‌گیرد تا بتوان ارزش مقداری سلامت ماشین را تعیین نمود. مطالعه شرایط ماشین، شامل اندازه گیری پارامترهای مورد نظر و مقایسه آنها با حداکثر سطح قابل قبول می‌باشد. همچنین میتوان طریقه خرابی را با انجام عملیات برون یابی  به روی داده‌ها‌ی انداز ه گیری شده، مشخص نمود و با بهره گیری از آن، زمان بروز شکست ماشین و در نتیجه زمانی که لازم می باشد ماشین تحت معاینه فنی یا تعمیر قرار گیرد، تخمین زد.

2-2-1-4-تعمیرات پیشگویانه :

نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (انداز‌ه‌گیری اندازه فرسایش اجزاء) در حین بهره‌برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن‌، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین می گردد. در اغلب مقالات، تعمیرات پیشگویانه را نشأت گرفته از تعمیرات مبتنی بر شرایط می‌دانند (Sharma, R.K., Kumar, D., Kumar, P., 2007)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه