دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

قانون

 درلغت  نامه فارسی فرهنگ دهخدا قانون به معنای. (معرب ، اِ) اصل.(برهان ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) گویند این لغت معرب کانون می باشد و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل می باشد (برهان ) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ). امری می باشد کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته گردد زیرا گفته نحویان ! فاعل مرفوع می باشد و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور. (ترجمه تعریفات ). قاعده . (برهان ). رجوع به قاعده گردد. رسم . (برهان ). ناموس. دستور. (برهان ). (ناظم الاطباء). یاسا. حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت بشر باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (ناظم الاطباء). (دهخدا ،1377،ص17395 ج11)

در فرهنگ فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-7-1- تعریف نظری قانون؛ درحقوق اساسی قانون به دستورکلی ( وگاهی جزئی) که بوسیله مرجع صالح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیت دار برسد.

– در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی می باشد که بوسیله قانونگذار مقرر می گردد. (جعفری لنگرودى ، 1377ص 517)

1-8-7-2- تعریف عملیاتی قانون؛ در این پژوهش مقصود از قانون مجموعه قوانین و مقرراتی که بوسیله قانونگذاردر ارتباط با پدیده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده می باشد. اعم  قانون امور گمرکی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز وغیره .

1-8-8) منابع انسانی :

در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانسانی (صفت) منسوب به بشر :عالم انسانی آمده می باشد.(معین ،1381،ص379ج1). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به بشر، قوه یا نفس انسانی. (دهخدا ،1377، ص3549 ،ج3) .

1-8-8-1- تعریف نظری مدیریت منابع انسانی: مقصود از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی می باشد که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و یا مدیریت منابع انسانى، عبارت می باشد از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف می باشد. (سعادت ،1390، ص1)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد