دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

) دیدگاه اریکسون:

توسعه نظری سرمایه اجتماعی منجر به ایجاد فرق قابل توجهی بین اشکال مختلف سرمایه اجتماعی شده می باشد. کریشنا و شرادر[1](2000) سرمایه اجتماعی شناختی را به عنوان بخش ملموس سرمایه اجتماعی توصیف کرده و آنرا شامل: اعتماد، اتحاد و تعامل می دانند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی ساختاری تصریح به ترکیب، وسعت، و فعالیتهای شبکه ها و نهادها در سطح محلی دارد. بطور اختصار، سرمایه اجتماعی ساختاری تصریح بر این دارد که افراد چه می کنند، در حالیکه سرمایه اجتماعی شناختی دلالت بر این دارد که افراد در ارتباط با روابط اجتماعی چه احساسی دارند. مورد مهم دیگر فرق بین سرمایه اجتماعی ارتباطی و اتصالی می باشد که سرمایه اجتماعی  ارتباطی اتصال قوی در درون شبکه می باشد که هویتها و وظایف را به عنوان منبع کمک و طرفداری بین اعضاء، تقویت می نماید. سرمایه اجتماعی اتصالی ارتباط ضعیف تری می باشد که بین افراد شبکه های مختلف به وجودآمده و منشایی برای منابع و اطلاعات می گردد. سرمایه اجتماعی ارتباطی نیز که توسط سریتر و وولکوک معرفی شده، شامل ارتباط عمودی بین افراد در سلسله مراتب مختلف قدرت می باشد (اریکسون[2]، 2011: 5).                                                                             

2-2-4-4) دیدگاه بوردیو و گوشال:

بوردیو[3](1985) و گوشال[4](1998)، سرمایه اجتماعی را به سه دسته ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم کرده اند:

1) عنصر ساختاری: عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی تصریح به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای و سازمان مناسب.

الف – روابط شبکه ای: پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این می باشد که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم ساخته و زمان و سرمایه گذاری برای گردآوری اطلاعات را کاهش می دهند.

ب – شکل و ترکیب روابط شبکه ای: سه ویژگی ساختار شبکه: تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر اندازه تماس یا قابلیت دسترسی اعضای شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطلاعات      می شوند. برای مثال برت[5] (1992)، اظهار می کند که، شبکه پراکنده، با تعداد تماسهای بسیار کم، فراهم کننده مزایای اطلاعاتی بیشتری می باشد. همچنین هانسن[6] (1999)، میگوید، پیوندهای ضعیف مانع انتقال دانش می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج – سازمان مناسب: سازمانهای اجتماعی مناسب میتوانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان مانند اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و ارتباط ای سرمایه اجتماعی انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند. اما، این سازمانها ممکن می باشد مانع این تبادل شوند. پژوهش نشان میدهد، چگونه فعالیتهای جاری سازمانی ممکن می باشد گروههای سازمانی را به جای متناسب ساختن، از همدیگر جدا سازند یا به جای قادرساختن به یادگیری و ایجاد سرمایه فکری، آنها را محدود سازند.

[1] Krishna and Shrader

[2] Eriksson

[3] Bourdieu

[4] Ghoshal

[5] Burt  

[6] Hansen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد