دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

مدیریت ویژگیهای شغلی: رابی و همکارانش[1] (1998) ویژگیهای شغلی را جهت نشان دادن ارتباط بین سطوح شغلی و رضایت شغلی، مورد مطالعه قرار داده اند و چارچوبی را با در نظر داشتن کیفیت سیستم اطلاعاتی که شامل ویژگیهای شغل، تکنولوژی، افراد و سازمان می باشد را بنا نهادند. و به این نتیجه رسیدند که بین طبیعت شغل، رضایت شغلی و تمایل به ترک کار ارتباط هست.

5) طرفداری تکنولوژی از کار: شانی و همکارانش[2] (1992) تکنولوژی را بصورت ترکیبی از تخصصهای فردی (مهارتها و دانش)، فنون، مکانیزم، و کامپیوترهای مورد نیاز برای تبدیل داده ها به ستاده ها (محصولات و خدمات) تعریف کرده اند. آنها همچنین تکنولوژی کاری را برای تعیین تاثیر کیفیت سیستم اطلاعات کامپیوتری بر حفظ کارکنان، مورد مطالعه و مطالعه قرار داده اند.

6) دریافت طرفداری سازمانی: دریافت طرفداری سازمانی، بصورت زیر تعریف می گردد. ” عقیده کلی کارکنان در ارتباط با میزانی که ارزشهای سازمان به تامین رفاه آنها توجه و کمک می کند.”

چیو و چان[3] (2008)، تحقیقاتی را در زمینه ارتباط بین دریافت طرفداری سازمانی و پیامدهای کاری کارکنان انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که طرفداری سازمانی مثبت، بر تمایل به ماندن در سازمان تاثیر می گذارد (گوش و سانی[4]، 2010).  تحقیقات صورت گرفته ، چندین عامل را در ارتباط با نگهداری کارکنان ،‌شناسایی نموده اند که عبارتند از ‌وجود کارهای چالشی و معنی دار، فرصت پیشرفت ، توانمند سازی، مسئولیت پذیری ، تمامیت مدیریت و کیفیت و چالش ها / فرصت های جدید می باشند. والکرد (2001) نیز 7 فاکتور را شناسایی نمود که می تواند نگهداری را تشویق نمایند که عبارتند از حقوق و ارزشیابی و تجلیل از کارهای بعمل آمده، فراهم کردن کارهای چالشی، فرصت های یادگیری،‌ روابط مثبت با همکاران ، شناخت توانمندی ها و سهم عملکرد ، تعادل خوب زندگی و کار و ارتباط خوب در سازمان ایکول (2007) عنوان نمود که فرآیند یادگیری و توسعه ، در ترکیب با ارتقای گزینش و حقوق ، می تواند فعالیت نگهداری قوی، محسوب گردد.

هیتلر (2007) ثابت نمود که فاکتورهای کاری مانند پاداش ها ، روش رهبری ، فرصت های کاری ، آموزش و توسعه مهارت ها ، شرایط کار فیزیکی و تعادل بین کار و زندگی ، تاثیر غیر مستقیمی بر نگهداری کارکنان دارد .

[1] Robie et al.,

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Shani et al.,

[3] Chew and Chan

[4] Ghosh & Sahney

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد