پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

ادبیات پژوهش نگهداری وتعمیرات

سیاست مناسب تعمیرات می‌تواند تأثیر بسیار مهمی‌در دسترس پذیری[1]  و پایایی [2]، کیفیت تولید، و ایمنی سیستم داشته باشد.

بطور کلی نگهداری و تعمیرات را می‌ توان به دو بخش عمده تقسیم نمود :(شیر محمدی علی ،1381)

 1. نگهداری وتعمیرات اصلاحی[3]
 2. نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه[4]

تعمیرات اصلاحی نوعی از تعمیرات می باشد که بعد از خرابی سیستم به وقوع می‌ پیوندد و هدف آن جلوگیری از رخداد حوادث ناشی از خرابی می باشد . تعمیرات پیشگیرانه نوعی از تعمیرات می باشد که قبل از خرابی سیستم به وقوع می‌پیوندد و هدف آن حفظ حالت سیستم در وضعیتی کاملاً مشخص می باشد که از طریق بازرسی، شناسایی وپیشگیری از وقوع خرابی انجام میگیرد تعمیرات پیشگیرانه نیز خود شامل 3 بخش می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعمیرات مبتنی بر زمان[5]
 • تعمیرات مبتنی بر شرایط[6]
 • تعمیرات پیشگویانه[7]

روش‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات از دیدگاه دیگر می‌توان به 4 بخش تقسیم نمود: تعمیرات اصلاحی، تعمیرات مبتنی برزمان، تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه. مسأله انتخاب سیاست مناسب تعمیرات را می‌توان به نوعی یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) دانست (شهانقی ، شفیعی  ، جهان،1387)

2-2-1- مطالعه استراتژ یهای مختلف تعمیرات

در اینجا پنج استراتژی نگهداری وتعمیرات که در متون علمی بیشتر از آنها یاد شده می باشد اظهار می گردد :

[1]Availablity

[2] Reliability

[3] Corrective Maintenance

[4] Preventive Maintenance

[5] Time-Based Preventive Maintenance

[6] Condition-Based Preventive Maintenance

[7] Predictive Maintenance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

 • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
 • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
 • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

 • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
 • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
 • اولویت بندی تجهیزات مهم
 • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه