دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

) تعریف نظری و عملیاتی واژگان کلیدی

1-8-1) تاثیر ؛ در لغت مؤثر،کارگر، اثر و نشان، بجاگذاشتن . (معین،1381،ص141)

1-8-1-1- تعریف نظری اثربخشی عبارت می باشد؛ درجه و اندازه نیل به اهداف تعیین شده می باشد. به اظهار دیگر تاثیر نشان می دهد که تا چه اندازه از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده می باشد.در واقع تاثیر مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت بشر از تلاشهای انجام شده می باشد. (ابطحی،1378،ص10)

1-8-1-2- تعریف عملیاتی تاثیر عبارت می باشد؛ نمره ای که آزمودنیها درآزمون(پرسشنامه) برای هر یک از مؤلفه های پژوهش کسب می نماید(سوالات 1 الی 32  ).

1-8-2) مدیریت

این کلمه با حروف عربی: مدیریت، مدیر بودن. مدیری، مدیریت کل، مدیریت عامل، رجوع به مدیری و مدیر گردد. (دهخدا،1377) مدیر بودن ، مدیری .(مُ یَّ) [ ع . ] 1 – (مص جع .) مدیر بودن، مدیری کل، مقام مدیرکل، مدیر کلی 2 – علم و هنر متشکل کردن، همآهنگ کردن. (معین،1381،ص3973)

1-8-2-1- تعریف نظری مدیریت؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول انجام می شود.

تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت می باشد را در بر می گیردکه شامل:

1- مدیریت یک فرآیند می باشد.2- مفهوم نهفته ی مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی می باشد.

3- مدیریت مؤثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.

4- مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می گویند.

5- مدیریت بر فعالیت های هدف دار تمرکز دارد. (رضائیان، 1389، ص7)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد