پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

– مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی

2-6-1- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM[1]

مدل‌ها‌ی بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی مورد توجه ریاضی دانان و   دست اندرکاران صنعت بوده می باشد .تاکید اصلی بر مدلهای کلاسیک بهینه سازی ،داشتن یک معیار (یا یک تابع هدف )می باشد بطوری که مدل مذکور می تواند در مجموع به صورت خطی ،غیر خطی ویا مخلوط باشد اما توجه محققین در دهه‌ها‌ی اخیر معطوف به مدل‌ها‌ی چند معیار (MCDM) برای سنجش تصمیم‌گیری‌ها‌ی پیچیده گردیده می باشد در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها‌ ممکن می باشد به جای بهره گیری از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش بهره گیری گردد.

این مدل تصمیم‌گیری به دو دسته مدل‌ها‌ی چند هدفه ([2]MODM)و مدل‌ها‌ی چند شاخصه (MADM)تقسیم می گردند .مدل‌ها‌ی چند هدفه به مقصود طراحی به کار گرفته می شوند در حالیکه مدل‌ها‌ی چند شاخصه به مقصود انتخاب گزینه برتر بهره گیری می گردند. (اصغر پور ، 1383)

2-6-2- ارزیابی و مطالعه مدل‌ها‌ی [3]MADM

دو دسته عمده از روش‌ها‌ی مختلف در پروسه تحلیل کردن اطلاعات موجود از یک مساله MADM  هست :یک دسته از روش‌ها‌ ی منشعب از مدلی معروف به مدل غیر جبرانی و دسته دیگر منشعب از مدل دیگری معروف به مدل جبرانی می باشد.

الف) مدل غیر جبرانی: شامل روشهایی می گردد که در آنها مبادله در بین شاخصها مجاز نیست یعنی مثلا نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص دیگر جبران نمی گردد در این روش‌ها‌ هر شاخص به تنهایی مطرح بوده و مقایسات بر اساس شاخص به شاخص صورت می پذیرد.

ب) مدل جبرانی: مشتمل بر روشهایی می باشد که اجازه مبادله در بین شاخصها در آن‌ها‌ مجاز می باشد یعنی تغییری در یک شاخص می تواند توسط تغییری مخالف در شاخص دیگر جبران گردد (آذر ،رجب زاده 1381)این مدل شامل سه زیر گروه می گردد که در شکل2-2 مشخص می باشد .

[1] Multiple criteria decision making

[2] Multiple objective decision making

[3] Multiple attribute decision making

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد