دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از مجموعه ای از دارایی ها یا منابع که در روابط بین افراد، جوامع، شبکه ها، یا انجمن ها هست (جدی[1]، 2014: 538).

سرمایه اجتماعی تصریح دارد به مجموعه ای از منابع بالقوه و واقعی که در شبکه ای از روابط موجود بین افراد یا واحد اجتماعی موجود می باشد. محققان اینگونه استدلال کرده اند که سرمایه اجتماعی به جذب و تخصیص  افراد کمک کرده و منابع را جهت توسعه شایستگی افراد بکار می گیرد (گیو و همکاران[2]، 2014: 15).

سرمایه اجتماعی واژه ای می باشد که برای ویژگیهای خاص روابط اجتماعی در یک گروه یا جامعه بکار گرفته می گردد و شامل اندازه اعتماد بین افراد، داشتن درک مشترک از اینکه آنها چگونه بایستی با یکدیگر رفتار کرده و به هم توجه کنند، اندازه مشارکت آنها در انجمن های مدنی مثل باشگاهها و انجمن مدرسه و … می باشد. سرمایه اجتماعی به تنهایی برای نشان دادن مشکلاتی که بسیاری از جوامع با آن روبرو هستند کافی     نمی باشد، با این تفاصیل منبع مهمی برای طرفداری از جوامعی می باشد که با مباحث نگران کننده روبرو هستند. از طرفی می تواند در رشد اقتصادی و اجتماعی نیز سهیم باشد (ویک هلث[3]، 2005: 1).

بانک جهانی در سال 1998 سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کرده می باشد: سرمایه اجتماعی در جامعه ای مفروض در برگیرنده نهادها، ارتباط ها و ارزش هایی می باشد که بر کنش ها و واکنش های مردم حاکم اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی دارند. اما سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را دربر می گیرند، بلکه مانند ملاطی شمرده می گردد که نهادهای یاد شده را به هم پیوند می زند. سرمایه اجتماعی در عین حال دربرگیرنده ارزش ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی می باشد که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسئولیت های مدنی منعکس شده می باشد. امری که جامعه را چیزی بیشتر و فراتر از جمع افراد می سازد (آقا نصیری، 1389: 116).

2-2-3) تاریخچه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم برجسته در علوم اجتماعی می باشد که منشأ آن به نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد. اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 و برای نخستین بار در مقاله ای توسط هانی فان[4] از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح گردید. اصطلاح سرمایه اجتماعی به گونه جدی در اثر کلاسیک جین جاکوب[5] مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی در سال 1960 به کار برده شده می باشد، که بر اهمیت شبکه های مردم در شهرها تاکید می کند و در آن تبیین داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. اما مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دهه 1980 بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی جایگاه تعریف شده ای در میان نظریه های جامعه شناسی به خود اختصاص دهد (معمارزاده و همکاران، 1388: 9).

[1] JEDDI

[2] Gu et al.,

[3]  VicHealth

[4]  Hanifan

[5]  Jean jacobs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد