پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم‌ها‌ی قابل نظاره  جزیی

حال سیستم‌ها‌ی قابل نظاره جزیی را در نظر می‌گیریم .

بعضی از دانشمندان یک مدل فرآیند تصمیم مارکوف را برای یک سیستم فرسایشی زمان گسسته به کار بردند تا یک سیاست بهینه جایگزینی پیدا گردد که در صورت تصمیم بر عدم جایگزینی، یک تعمیر مینیمال برای جبران شکست بهره گیری گردد Ohnishi et al),.1994)

بعضی از دانشمندان فرآیند تصمیم را به عنوان یک مسئله تصمیم مارکوف گسسته بر پایه یک فرآیند فرسایش پیوسته، فرمول بندی کردند تاسیاست بهینه نگهداری و تعمیرات با در نظر داشتن هزینه پیدا گردد. (Hontelez et al, 1996)

بعضی یک روش فرآیند شمارشی را ارائه می‌کنند تا سیاست جایگزینی که هزینه انتظاری بلندمدت را بهینه می کند پیدا نمود گردد(( Aven, 1996

بعضی دیگر یک مدل CBM پیشنهاد کردند که در آن فرض می گردد نرخ شکست، شکست‌ها‌ی نمایی به   متغیر‌ها‌ی وضعیت و بازه‌ها‌ی تثبیت شده بازرسی بستگی دارد . بعد از آن اقدام نگهداری وتعمیرات بهینه طوری پیدا نمود می گردد که هزینه متوسط بلند مدت اقدامات نگهداری و تعمیرات و شکست‌ها‌کمینه شوندBarbera et al, 1996))در توسعه مدل قبلی یک مدل CBM با شکست‌ها‌ی نمایی و زمان‌ها‌ی بازرسی تثبیت شده را برای یک سیستم سری با دو واحد را در نظر می‌گیرند . وضعیت هر واحد درزمان‌ها‌ی مساوی پایش می گردد . بعد از انجام عملیات نگهداری و تعمیرات وضعیت دستگاه به حالت اولیه خود باز می گردد. در هر بازه بازرسی، هر واحد فقط یکبار دچار شکست می گردد و هرگاه یکی از دو سیستم یا هر دوی آن دچار شکست می شوند، کل سیستم دچار شکست می گردد . نرخ شکست به وضعیت بستگی دارد.

تعدادی از محققین از یک مدل زمان تاخیر بهره گیری کرده تا بازه‌ها‌ی بازرسی متوالی بهینه را برای یک سیاست CBM در یک سیستم فرسایشی به دست آورند . آنها این کار را با کمینه کردن هزینه متوسط بلند مدت انجام می‌دهند      (.( Okumura, 1997

بعضی دیگر مدلی را بر اسا س بازه‌ها‌ی پایش وضعیت بهینه توسعه می‌دهند که بر پایه مفهوم زمان تاخیر شکست و زمان باقیمانده شرطی استوار می باشد . دراین کار فرض می گردد که پایش وضعیت در یک بازه پایش وضعیت تثبیت شده در طول عمر کلی انجام می‌گیرد .                    (. (Wang, 2003

بعضی یک رهیافت بر پایه قابلیت اطمینان را پیشنهاد می‌کنند که بازه زمانی بهینه نگهداری و تعمیرات یا آستانه بهینه سیاست نگهداری وتعمیرات طوری برآورد گردد که هزینه سراسری در واحد زمان بهینه گردد . آنها‌ در کار خود فرض می‌کنند که ویژگی‌ها‌ی شکست یک سیستم می‌تواند به زمان کلی کارکرد سیستم از آخرین تعمیرات تا کنون، اطلاعات تاریخی شکست‌ها‌ی سیستم، وضعیت‌ها‌ی کارکرد سیستم یامقادیر متغیر‌ها‌ی پایش شده بستگی داشته باشد.   ( Kumar , Westberg1997)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد