دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

بعد ساختاری: که در بردارنده الگوهای ارتباطی میان اعضای یک گروه یا واحد اجتماعی می باشد که خود شامل سه بعد پیوند شبکه، ترتیبات شبکه، و ثبات شبکه می باشد. پیوند شبکه در بر دارنده شیوه های خاصی می باشد که اعضای واحد اجتماعی با یکدیگر مرتبط شده اند و با یکدیگر همکاری می کنند. ترتیبات شبکه تعیین کننده الگوهای پیوند میان اعضای واحدهای اجتماعی می باشد و ثبات شبکه نیز در بر دارنده اندازه نزدیکی و شباهت افراد در یک واحد اجتماعی می باشد (برگرن[1]، 2009: 127).

بعد شناختی: شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک می باشد که بوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار گرفته می باشد و میان آنها باقی می ماند. این بعد شامل دو بعد هدفهای مشترک، و فرهنگ مشترک می باشد. هدفهای مشترک، اندازه درک و دیدگاه مشترک اعضای واحد اجتماعی نسبت به اهداف و نتایج فعالیتهای گروه می باشد. و فرهنگ مشترک نیز در بر دارنده اندازه هنجارهای رفتاری مشترک در میان اعضا می باشد. به عنوان مثال تا چه اندازه تمایل در میان اعضاء هست تا در فعالیتهای گروهی سازمان شرکت کنند، نشان دهنده اندازه فرهنگ مشترک میان اعضاء می باشد  (برگرن[2]، 2009: 127).

بعد ارتباطی: که در بردارنده اندازه اعتماد متقابل اعضای یک واحد اجتماعی می باشد. اعتماد عامل بسیار مهم و حیاتی در فراهم آوردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضاء می باشد. مواردی مانند اندازه اعتماد اعضاء به یکدیگر، تمایل به همکاری با افراد دارای نظرات مخالف در یک واحد و میزانی که اعضاء روی گفته های همکاران خود حساب می کنند، نشان دهنده اندازه اعتماد متقابل در میان اعضاء یک واحد اجتماعی می باشد  (برگرن[3]، 2009: 127).

عدالت سازمانی: عدالت سازمانی به این موضوع می پردازد که بایستی با چه شیوهایی با کارکنان رفتار گردد تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده می باشد و شامل سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی می باشد (مشیری و همکاران، 1392: 178).

عدالت توزیعی: عدالت توزیعی، انصاف و برابری می باشد که کارکنان از پیامدهای دریافت شده، احساس می کنند (دی کونینک[4]، 2010: 1351).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدالت رویه ای: به رویه هایی تصریح دارد که در چارچوب آن، تصمیم گیری می گردد

عدالت تعاملی: عدالت تعاملی به تعامل ها و رفتارها با کارکنان در سازمان تصریح دارد.

 

1-8-2) تعاریف عملیاتی:

مدیریت استعداد: در این پژوهش واژه مدیریت استعداد از طریق پرسشنامه احمدی و همکارانش (1391) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

عدالت سازمانی: در این پژوهش واژه عدالت سازمانی از طریق پرسشنامه نیوهاف و مورمن[5] (1993) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سرمایه اجتماعی: در این پژوهش واژه سرمایه اجتماعی از طریق پرسشنامه ناهاپیت و گوشال[6] (1998)، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

[1] Berggern

[2] Berggern

[3] Berggern

[4] DeConinck

[5]  Niehoff & Moorman

[6]  Nahapiet & Ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد