دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

– فرضیات پژوهش

1 – داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

2- دارای فرزند بودن بیمه گذار بر روی اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

3- اندازه دسترسی به خدمات دندانپزشکی بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4- ویژگی های قابل نظاره بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-1 شاخص DMFT (تعداد دندان های پر شده، کشیده شده، پوسیده) بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-2 سن بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-3 جنسیت بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

4-4 سطح تحصیلات بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

5-4-وضعیت تاهل بیمه گذار بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.

1-8- متغیر ها و داده ها

متغیر وابسته

بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

طبق پرسشنامه های استاندارد شده، به این شکل تعریف می گردد که اگر شخص در طول 12 ماه گذشته ویزیت  دندانپزشکی داشته باشد، پس از خدمات دندانپزشکی بهره گیری نموده می باشد.

متغیر های مستقل

-داشتن پوشش های  بیمه دندانپزشکی:  بیمه درمان شخص بیمه گذار دارای پوششهای بیمه دندانپزشکی نیز باشد

-دارای فرزند بودن

-اندازه دسترسی به خدمات دندانپزشکی

-سطح تحصیلات

-شاخص DMFT:

DMFT از چهار کلمه Decayed(پوسیده)، Missed(از دست داده شده به علت پوسیدگی)، Filled (پر شده)، و Teeth(دندان ها) اقتباس شده می باشد.

-سن

– جنسیت

– وضعیت تاهل

1-9- جامعه آماری مورد مطالعه

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه از افراد یا واحدهایی که دارای حداقعل یک صفت مشترک باشند و معمولا در هر پژوهش علمی، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که محقق مایل می باشد صفات یا صفت های متغیر بین واحد های آن را مورد مطالعه قرار دهد.

موضوع این مطالعه از نظر قلمرو موضوعی در حیطه دانش بیمه های مکمل می باشد. و بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران  مورد مطالعه قرار گرفته اند. با استعلامی که از مدیر وقت بیمه اشخاص شرکت بیمه ایران، جناب آقای دکتر ریاحی فر صورت گرفت تعداد 900000 نفر بیمه شده دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران در سال 1392 جامعه آماری پژوهش حاضر تعیین شده می باشد.

1-10- بر آورد حجم نمونه

در این پژوهش تعیین حجم نمونه از جامعه محدود انجام می شود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره گیری شده می باشد. تعیین حجم نمونه از جامعه محدود از فرمول:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد