طرح تعالی متوسطه اول در آموزش و پرورش

طرح تعالی متوسطه اول در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هایی است که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده است. در مدارس متوسطه علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس طرح تعالی متوسطه اول هستند. از جمله پست های سازمانی که برنامه سالانه مدیر خود را بر اساس طرح تعالی متوسطه اول تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند.

طرح تعالی متوسطه اول در سامانه همگام

ثبت طرح تعالی متوسطه اول متوسطه در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس متوسطه اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… می بایست طرح تعالی متوسطه اول خود را در سامانه ثبت نموده و از مزایای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین طرح تعالی متوسطه اول توسط آنها می باشد.

طرح تعالی متوسطه اول 98-97

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه طرح تعالی متوسطه اول همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع طرح تعالی متوسطه اول 98-97 جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با طرح تعالی متوسطه اول سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته است مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی متوسطه اول

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

برای دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه کلیک کنید

http://barnamedownload.com/downloads/129/