جناب آقای دکتر علی نوری

استاد مشاور:

سرکار خانم هانیه کلانتری دهقی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پس­رویدادی و جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی 1392-1391 اشتغال به تحصیل داشتند. از این تعداد 180 نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز بیکن و همکاران، (2001) استفاده شد. این آزمون دارای 21 پرسش بسته پاسخ چهار گزینه­ای است که مراحل تحول شناختی (پیش­عملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) را اندازه­گیری می­کند. برای تحلیل ویژگی­های نمونه از شاخص­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون­های خی­دو چند­بعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون خی­دو چند­بعدی نشان داد که بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول پیش­دبستانی رفته و همتای پیش­دبستانی نرفته آنها تفاوت معنا­­داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون سلسله­­مراتبی نشان داد که اگر­چه آموزش در دورۀ پیش­دبستان می­تواند یکی از عوامل پیش­بینی تحول شناختی در آینده قلمداد شود، اما این تفاوت در سطح آماری معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل مختلف سهیم در تحول شناختی دانش­آموزان، تنها تحصیلات پدر می­تواند به طور معناداری تحول شناختی را پیش­بینی کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..10

1-5- پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….10

1-6- طبقه­بندی متغیرها………………………………………………………………………………………………….11

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ پژوهش

2-1- مفهوم و ماهیت تحول……………………………………………………………………………………………16

2-2- اصول حاکم بر  تحول……………………………………………………………………………………………17

2-3- ابعاد تحول…………………………………………………………………………………………………………..19

2-3-1- تحول جسمانی………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- تحول اخلاقی………………………………………………………………………………………………..21

2-3-3- تحول روانی- جنسی……………………………………………………………………………………..27

2-3-4- تحول روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………..30

2-3-5- تحول شناختی……………………………………………………………………………………………….34

2-3-5-1- مفهوم و ماهیت تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………….36

2-3-5-2- مراحل تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………………………

2-3-5-2-1- مرحلۀ حسی- حرکتی……………………………………………………………………………42

2-3-5-2-2- مرحلۀ پیش عملیاتی………………………………………………………………………………46

2-3-5-2-3- مرحلۀ عملیات عینی یا محسوس……………………………………………………………..59

2-3-5-2-4- مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی……………………………………………………………..63

2-3-5-3- دلالت­ها و کاربردهای تربیتی نظریۀ پیاژه………………………………………………………….70

2-3-5-4- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..71

2-3-5-5- تحول شناختی  از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………73

2-3-5-6- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..89

2-3-5-7- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….92

2-4- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. 99

2-4-1- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..100

2-4-2- سیر تحول آموزش پیش­دبستان در ایران و جهان…………………………………………….102

2-4-3- برنامه درسی و آموزش پیش­دبستان………………………………………………………………104

2-5 – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….108

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………119

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………120

3-4- حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………121

3-5 – فرایند اجرا………………………………………………………………………………………………………..122

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………….123

3-7- روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….126

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………130

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..132

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………..132

4-3 – تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………..139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………157

 تفسیر و تبیین یافته ها………………………………………………………………………………………….159

5-3- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..166

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….167

5-5- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..169

الف: فارسی……………………………………………………………………………………………………………..170

ب: انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..182

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

تعداد صفحه : 219

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***