دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

آموزش و توسعه: برنامه های رشد و توسعه کارکنان تأثیر قابل توجهی در رضایت شغلی کارکنان اعمال می کند که این مساله می تواند منجر به حفظ کارکنان گردد. آموزش اغلب به عنوان یک مزیت محسوب  می گردد و نوعی سرمایه گذاری اساسی در سرمایه فکری سازمان می باشد.

برنامه آموزشی مناسب از سوی مدیران و سرپرستان، مستلزم تشخیص منحنی شغلی هریک از افراد به همراه آموزش می باشد که نشان می دهد چگونه کنترلهای سازمانی می تواند تلاشهای حفظ کارکنان را بهبود بخشد. آموزش و طرفداری از آموزش و تشویق کارکنان به یادگیری ارتباط مثبت و قابل توجهی با تعهد کارکنان و انواع آن مثل تعهد عاطفی و تعهد هنجاری دارد. پس سازمانها بایستی فرایندی برای تشویق، برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت پیشرفت حرفه ای کارکنان داشته باشند  (نقوی و بشیر[1]، 2010: 3).

3) طرفداری سرپرست: مسلماً کارکنان موفقی که عملکرد کاریشان توسط سرپرستان و همکارانشان تشخیص داده گردد، بیشتر از چیزی که از آنها انتظار می رود کار می کنند. طرفداری سرپرستان به کارکنان این فرصت را می دهد که در کارشان متفاوت باشند، مهارتها و توانایی های جدید خود را امتحان کنند و بازخور کارهایشان را دریافت نمایند. تعلق عاطفی، احساس هویت و وابستگی به سازمان، ارتباط مثبتی با توجه و علاقمندی سرپرستان به عقاید، ارزشها و بطور کلی رفاه کارکنان دارد. زمانیکه کارکنان احساس کنند سازمان از آنها طرفداری می کند، تعهد عاطفی آنها افزایش می یابد زیرا داشتن روابط مناسب با سرپرستان ارتباط قوی با تمایل به ماندن در سازمان دارد (نقوی و بشیر، 2010: 4).

 

گوش و سانی[2] (2010)، عقیده دارند که 6 عامل در حفظ کارکنان بویژه کارکنان با استعداد بسیار موثر می باشد که عبارتند از:

1) نوع ارتباط با سرپرستان: مطالعات انجام شده در خصوص رفتار سرپرستان و اندازه غیبت کارکنان نشان می دهد که رفتار رهبر تاثیر مستقیمی بر غیبت کارکنان دارد. در این مطالعات از مقیاس مبادله رهبر– عضو  بهره گیری شده و نتایج حاکی از آن می باشد که در ارتباط مثبت بین رهبر-عضو، کارکنانی که کاراتر هستند از مزایا و فرصتهای ویژه ای مانند تفویض اختیار بدون اعمال دخالت، بازنگری در عملکرد مطلوب، ماموریتهای عیان، ترفی ارزشمند و طرفداری از پیشرفت کاری برخوردار می شوند. همچنین مطالعاتی که توسط لاک وود و انصاری[3] (1999) در ارتباط با استراتژیهای حفظ کارکنان صورت گرفته تایید می کند که مدیران و سرپرستانی که سبک حمایتی دارند، تا حد زیادی از جابجایی و ترک کار کارکنان جلوگیری    می گردد.

2) تعامل با همکاران: محققان اثرات انگیزه بر روابط متقابل در گروههای کاری را مورد مطالعه قرار     داده اند و به این نتیجه رسیده اند که بین اندازه روابط متقابل کاری و نتایج کار اعضای گروه ارتباط قوی هست. دریافت طرفداری روحی- اجتماعی در سطح گروههای همکار در محیط کار، وابستگی شغلی افراد را افزایش داده و تمایل به ترک سازمان را کاهش می دهد.

3) تناسب بین فرد و سازمان: اُریلی و همکارانش[4] (1991)، در زمینه تناسب فرهنگ فردی و سازمانی مطالعه وسیعی انجام داده می باشد. نتایج نشان داده اند که تناسب بین فرد و سازمان اندازه رضایت شغلی و تعهد سازمانی را افزایش می دهد، و از طرفی منجر به کاهش ترک کار کارکنان می گردد. مطالعات دیگری که توسط کولدوِل و همکارانش[5] (2008)، در زمینه فرهنگ فردی و سازمانی صورت گرفته ارتباط بین تناسب فرد و سازمان با کاهش اندازه ترک کار و جابجایی افراد را نشان می دهد.

4) مدیریت ویژگیهای شغلی: رابی و همکارانش[6] (1998) ویژگیهای شغلی را جهت نشان دادن ارتباط بین سطوح شغلی و رضایت شغلی، مورد مطالعه قرار داده اند و چارچوبی را با در نظر داشتن کیفیت سیستم اطلاعاتی که شامل ویژگیهای شغل، تکنولوژی، افراد و سازمان می باشد را بنا نهادند. و به این نتیجه رسیدند که بین طبیعت شغل، رضایت شغلی و تمایل به ترک کار ارتباط هست.

[2] Ghosh & Sahney

[3] Lockwood and Ansari

[4] O’Reilly et al.,

[5] Coldwell et al.,

[6] Robie et al.,

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد