پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

2توجیه پذیری

توجیه پذیری استراتژی‌ها‌ی مختلف تعمیرات به دو عامل “پذیرش توسط اپراتورها ” و “درجه اطمینان ازروش مورد بهره گیری” بستگی دارد.

پذیرش توسط نیروی کار : مدیران و پرسنل تعمیرات روشی را ترجیح میدهند که از نظر اجرا و همچنین درکتوسط پرسنل ساده تر باشد.

اطمینان از روش مورد بهره گیری : با وجود توسعه روش‌ها‌ ی تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه، اما هنوز این دو روش برای بعضی از تجهیزات تولیدی غیر قابل بکارگیری می‌باشند.

پرسشنامه‌ها‌ی ممیزی سیستم عملکرد نت دروسترکمپ (Westerchamp T.A. 1993)و وایرمن (Wireman T., 1990). مبتنی بر طراحی و اجرای یک سیستم نت استاندارد بنا شده اند. این رویکرد نیز برابر فهم این نکته که سازمان‌ها‌ در محیط‌ها‌ی مختلف فعالیت می‌کنند، شکست می‌خورد. عملکرد برتر تنها در صورتی قابل دستیابی می باشد که شرایط داخلی و فرآیندهای سازمانی به گونه کامل در محیط عملیاتی آن قرار گیرند.

رویکرد تحلیل سیستم‌ها‌ی اجتماعیفنی ( J.C. and Felten D.F., 1993)روشی جهت طراحی سیستمی‌می باشد که چنین قابلیتی را داشته باشد . یک ممیزی فرهنگ می‌تواند تفاو تها ی فرهنگی مابین بخش‌ها‌ ی مختلف در سازمان را مشخص سازد . ممیزی فرهنگ همچنین می‌تواند اشتباهات مابین فرهنگ سازمان و رویکرد آن را در جهت مدیریت تعمیرات کشف کند . Rensen E.J.K., ) 1995)

. هم ترازی مابین استراتژی ، فعالیت‌ها‌ و مقیا س‌ها‌ی عملکرد، به عنوان یک اصل اساسی درطراحی سیستم‌ها‌ی سنجش عملکرد می‌تواند توسط بکار گیری ”پرسشنامه مدیریت عملکرد “که توسط دیکسون توسعه یافته می باشد، مورد ممیزی قرار گیرد. (Dixon J.R., Nanni A.J. Jr and Vollmann T.E., 1990).

. با این حال فرض ایجاد یک سیستم استاندارد که پرسشنامه ممیزی بر پایه آن ایجاد گردد مشکل می باشد. اثربخشی کلی تجهیزات، که توسط گروت (Groote, P.D1995)در سال 1995 توسعه داد گردید، مجموعه ای از خطوط راهنما را برای ارزیابی عملکرد نت کارخانه در یک فضای اقتصادی مد نظر قر ار می‌دهد. این شاخص برابر با حاصلضرب سه اندازه قابلیت دسترسی تجهیزات، سرعت تولید و نسبت کیفیت  می‌باشد . قابلیت دسترسی از تفریق زمان تولید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه