دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: متغیر مستقل پژوهش حاضر، عدالت سازمانی با ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت تعاملی می باشد.

متغیر وابسته: متغیر وابسته تحقیقی حاضر، مدیریت استعداد با ابعاد جذب استعدادها، ارزیابی و کشف استعدادها، توسعه و آموزش استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها می باشد.

متغیر میانجی: متغیر میانجی پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی با ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی      می باشد.

 

1-8) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1) تعاریف نظری:

مدیریت استعداد: مدیریت استعداد عبارت می باشد از یک سری فعالیت های یکپارچه به مقصود تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز، در حال حاضر و در آینده توسط سازمان (حاجی کریمی و سلطانی، 1390: 97). مدیریت استعداد در این مطالعه دارای ابعاد (جذب استعدادها، ارزیابی و کشف استعدادها، توسعه و آموزش استعدادها، و حفظ و نگهداری استعدادها) می باشد.

جذب استعدادها: مرحله اول در فرایند مدیریت استعداد، شناسایی افراد با استعداد از داخل و جذب نخبگان از خارج سازمان می باشد. کارکنان در سازمان ها از ویژگی های شخصیتی و کاری متنوعی برخوردارند و این وظیفه مدیریت سازمان می باشد که توانایی ها و استعدادها و حتی نقاط ضعف کارکنان را شناخته و آنها را مدیریت نماید (رضائیان و سلطانی، 1388: 23).

ارزیابی و کشف استعدادها: فرایند ارزیابی و کشف استعدادها، گزینش افراد از میان منبعی از کاندیداهای واجد شرایط می باشد که بتوانند به بهترین نحو کار مورد نظر را انجام دهند (رضائیان و سلطانی، 1388: 26).

توسعه و آموزش استعدادها: به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد افراد با استعداد، استراتژیهای توسعه و آموزش نیز می بایستی بسیار خاص و ویژه باشد. در بحث آموزش استعدادها مهمترین تأثیر بر عهده مدیران عملیاتی (مدیران مستقیم افراد) می باشد. این مدیران هستند که بایستی درک نمایند چه چیز موجب قویتر شدن هر کارمند می گردد. یکی دیگر از راه حلها تشویق کارکنان به پذیرش مسئولیت در امر توسعه و بهبود فردی خویش می باشد (طهماسبی و همکاران، 1391: 12).

حفظ و نگهداری استعدادها: فرانک و همکاران (2004) ،‌ حفظ را به صورت کوشش توسط کارفرما برای حفظ کارکنان مطلوب،  جهت نیل به اهداف سازمان، تعریف کرده اند. هدف شرکت ها در عصر «جنگ استعدادها»،‌ کاهش جابجایی به نفع حفظ و ابقای کارکنان با استعداد می باشد (گاورتز و همکاران[1]، 2010: 37).

 

سرمایه اجتماعی: بوردیو ( 1985 ) سرمایه اجتماعی را به عنوان تجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف می کند که مربوط به مالکیت شبکه بادوامی از روابط کم و بیش نهادی شده از آشنایی و شناخت متقابل می باشد. این شبکه ها محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی و جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتولید روابط اجتماعی می باشد (معمارزاده و همکاران، 1388: 10). ابعاد سرمایه اجتماعی در این پژوهش عبارتند از: بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتباطی.

[1]  Govaerts

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد