دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

مقدمه

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی جدید و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی می باشد، اما این مفهوم ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. امروزه این امر مسلم می باشد که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی با وجود سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. کشورهای جهان سوم، جامعه هایی در حال گذار، با چالش هایی جدید هستند که این چالش ها تغییرات و دگرگونی هایی را در جامعه ایجاد می کنند و تأثیرات مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارند (امینی و همکاران، 1389: 204).

سرمایه اجتماعی، بخشی از محیط اجتماعی می باشد که ترکیبی از عناصر مختلف مانند شبکه های اجتماعی، هنجارها و ارزشهای اجتماعی، اعتماد و منابع مشترک می باشد. می توان گفت سرمایه اجتماعی یک ویژگی متراکمی می باشد که می تواند به توصیف صفات سیستم اجتماعی کمک کند (میگنون و همکاران[1]، 2011: 2).

بوردیو[2] (1985) سرمایه اجتماعی را به عنوان تجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف می کند که مربوط به شبکه بادوامی از روابط کم و بیش نهادی شده ای از آشنایی و شناخت متقابل می باشد. این شبکه ها محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی و جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتولید روابط اجتماعی می باشد. کلمن[3] (1998) معتقد می باشد که سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی می باشد که به کنشگر اجازه می دهد تا با بهره گیری از آن به منافع خود دست یابد (معمارزاده و همکاران، 1388: 10).

 

 

2-2-2) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از مجموعه ای از دارایی ها یا منابع که در روابط بین افراد، جوامع، شبکه ها، یا انجمن ها هست (جدی[4]، 2014: 538).

سرمایه اجتماعی تصریح دارد به مجموعه ای از منابع بالقوه و واقعی که در شبکه ای از روابط موجود بین افراد یا واحد اجتماعی موجود می باشد. محققان اینگونه استدلال کرده اند که سرمایه اجتماعی به جذب و تخصیص  افراد کمک کرده و منابع را جهت توسعه شایستگی افراد بکار می گیرد (گیو و همکاران[5]، 2014: 15).

سرمایه اجتماعی واژه ای می باشد که برای ویژگیهای خاص روابط اجتماعی در یک گروه یا جامعه بکار گرفته می گردد و شامل اندازه اعتماد بین افراد، داشتن درک مشترک از اینکه آنها چگونه بایستی با یکدیگر رفتار کرده و به هم توجه کنند، اندازه مشارکت آنها در انجمن های مدنی مثل باشگاهها و انجمن مدرسه و … می باشد. سرمایه اجتماعی به تنهایی برای نشان دادن مشکلاتی که بسیاری از جوامع با آن روبرو هستند کافی     نمی باشد، با این تفاصیل منبع مهمی برای طرفداری از جوامعی می باشد که با مباحث نگران کننده روبرو هستند. از طرفی می تواند در رشد اقتصادی و اجتماعی نیز سهیم باشد (ویک هلث[6]، 2005: 1).

بانک جهانی در سال 1998 سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کرده می باشد: سرمایه اجتماعی در جامعه ای مفروض در برگیرنده نهادها، ارتباط ها و ارزش هایی می باشد که بر کنش ها و واکنش های مردم حاکم اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی دارند.

[1] Mignone et al.,

[2] Bourdieu

[3] Colman

[4] JEDDI

[5] Gu et al.,

[6]  VicHealth

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد