دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

هدف اصلی

مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی

1-5-2- اهداف اختصاصی

1- مطالعه ارتباط بین اندازه جذب سپرده و فعالیتهای رسانه­های بازاریابی اجتماعی موسسه مالی مهر؛

2- شناسایی مناسبترین رسانه برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر؛

3- مطالعه اندازه تاثیرگذاری رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده؛

4- مطالعه اندازه بهره گیری مشتریان از رسانه­های بازاریابی اجتماعی.

 

1-6- فرضیات پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده در موسسه مالی مهر تاثیرگذار می باشد.

1-6-2- فرضیه فرعی

1- بین اندازه ارزش سهام موسسه و اندازه جذب سپرده در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

2- بین اندازه ارزش ویژه برند موسسه و اندازه جذب سپرده در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

3- بین اندازه ارتباطات سهام موسسه و اندازه جذب سپرده در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

4- بین فعالیت­های بازاریابی اجتماعی با ارزش سهام موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

5- بین فعالیت­های بازاریابی اجتماعی با ارزش ویژه برند موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

6- بین فعالیت­های بازاریابی اجتماعی با اندازه ارتباطات سهام موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

7- بین اندازه ارزش سهام موسسه و قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

8- بین اندازه ارزش سهام موسسه و تعداد سهام مشتری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

9- بین اندازه ارزش ویژه برند موسسه و قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

10- بین اندازه ارزش ویژه برند موسسه و تعداد سهام مشتری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

11- بین اندازه ارتباطات سهام موسسه و قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

12- بین اندازه ارتباطات سهام موسسه و تعداد سهام مشتری در موسسه مالی مهر ارتباط مثبت و معنی­داری هست.

 

1-7- مدل مفهومی پژوهش

در یک چارچوب  می­توان متغیرهای پژوهش را به صورت نمودار(1-1) نمایش داد و نحوه ارتباط و تاثیرگذاری آنها را بیان نمود. متغیر وابسته پژوهش اندازه جذب سپرده می باشد که در قالب قصد سپرده­گذاری و یا خرید سهام موسسه نمود یافته و اندازه تاثیرگذاری فعالیت­های رسانه ای بازاریابی اجتماعی بر مولفه­هایی زیرا ارزش سهام، ارتباطات سهام و ارزش ویژه برند مورد مطالعه قرار می­گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد