پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

1-6-1-2-2سیستم کاملا قابل نظاره

برای یک سیستم کاملا قابل نظاره، وضعیت ماشین می‌تواند به گونه کامل نظاره یا شناسایی گردد . اطلاعات جمع آوری شده از این سیستم را اطلاعات مستقیم می‌نامند . در ارتباط با یک سیستم قابل نظاره جزئی، وضعیت ماشین را نمی‌توان به گونه کامل دید یا شناسایی نمود .اطلاعات به دست آمده از این سیستم را اطلاعا ت غیر مستقیم می‌گویند که به طریقی به وضعیت حقیقی ماشین مربوط می باشد. در ادامه، مدل‌ها‌ و روش‌ها‌ی مختلف برای این دو نوع از سیستم‌ها‌ را به ترتیب بحث خواهیم نمود.آغاز یک سیستم کاملا قابل نظاره را در نظر می‌گیریم می توان یک مدل CBM  بر پایه  یک مدل رشد با ضریب تصادفی را توسعه داد که در آن فرض می گردد ضرایب مدل رشد رگرسیون دارای توابع توزیع معلوم هستند( .(WANG 2000

می توان آستانه جایگزینی و زمان‌بندی بازرسی را درمدل خود به عنوان متغیر‌ها‌ی تصمیم در نظر گرفته و سیاست نگهداری و تعمیرات را برای سیستم تک واحد، به صورت یک سیاست آستانه کنترل چند سطحی پیشنهاد  نمود .(CASTNIER ET AL,2003)

یک سیاست جایگزینی / تعمیر چند آستانه ای با سیاست آستانه کنترل را برای یک سیستم فرسایشی می توان فرض نمود که بازرسی‌ها‌ی آن به صورت متوالی و غیر دوره ای انجام می گردد.  یک چهارچوب تصمیم پارامتری که شامل چندین آستانه می باشد پیشنهاد می گردد تا بهترین اقدامات نگهداری و تعمیرات انتخاب شده وبازرسی‌ها‌ی آینده با بهره گیری از اطلاعات پایش شده آنلاین برنامه ریزی زمانی شوند   (2002Grall    )  سپس با بهره گیری ازویژگی‌ها‌ی نیمه بازپیدایی سیستم یک مدل تصادفی برای رفتار زمانی سیستم در حالت پایا پیشنهاد کرده و آستانه‌ها‌ی بهینه و برنامه زمانی بهینه را با بهره گیری از کمینه کردن هزینه نگهداری و تعمیرات انتظاری درهر واحد زمانی دسترسی به دست آورد       .((DIEULLE ET AL 2003

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعضی ازیک زنجیره مارکوف بهره گیری کردند تا مدلCBM برای یک سیستم فرسایشی را تحت بازرسی دوره ای تشریح کنند. فرکانس بازرسی بهینه و آستانه نگهداری و تعمیرات در این مدل برای بیشینه کردن در دسترس بودن سیستم بدست می‌آیند(. &AMARI 2004,MC LAUGHLIN)

بعضی از دانشمندان برای سیستم‌ها‌ی چند مؤلفه ای فرسایشی پیوسته یک ساختار CBM ارائه می‌کنند که با اجرای اقدامات نگهداری و تعمیرات همزمان، اجازه کاهش هزینه را می‌دهد (( Berenguer, 2000

سپس آستانه‌ها‌ی بهینه نگهداری و تعمیرات به گونه ای پیدا نمود می شوند تا هزینه انتظاری کل سیستم در یک زمان ماموریت داده شده، توسط یک جستجوی مستقیم کمینه  گردد ( 2002Marseguerra, )

چارچوب مسئله به صورت یک جستجوی چند هدفه می باشد که در صدد بهینه سازی همزمان دو هدف سود و در دسترس بودن می باشد. به مقصود نزدیکی بیشتر به واقعیت آن‌ها‌ مدل فرسایش تدریجی سیستم را باشبیه سازی مونت کارلو شبیه سازی می‌کنند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه