دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

 

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

1-4- اظهار اهمیت موضوع پژوهش

الف) نیاز مبرم شرکت های بیمه بازرگانی به ورود در بسته مکمل درمانی دندانپزشکی با ضریب وزنی بالا.

ب)درخواست روزافزون مشتریان بیمه  به خدمات دندانپزشکی در بسته های بیمه های درمان مازاد از شرکت های بیمه، و ارائه پاسخی مناسب به این درخواست ها.

ج)اهمیت مدیریت ریسک بیمه های مازاد دندانپزشکی در شرکت های بیمه تجاری و جلوگیری از زیان این شرکت ها.

د)ارائه تعرفه مناسب با خدمات دندانپزشکی با در نظر داشتن کشش قیمتی بسیار بالای تجهیزات و مواد این بخش از خدمات درمانی.

1-5- چهارچوب نظری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چهارچوب نظری پژوهش، توجه یا چشم اندازی که تمام پژوهش بر آن استوار می باشد و در این مرحله نسبت به رد یا پذیرش مسئله مطرح شده در فرضیات تصمیم گیری می گردد.

ادبیات و چهارچوب نظری این پژوهش با در نظر داشتن سوابق و پیشینه مطالعات گذشته در خصوص بیمه های دندانپزشکی و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان این صنعت در شرکت بیمه ایران، می باشد. در این پژوهش اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی  به عنوان متغیر وابسته می باشد که جهت شناسایی و سنجش آن از تحقیقی که  Moonkyung kate choi  انجام داده و نتایج پژوهش خود را در سال 2011 در مجله Journal of Health Economic چاپ نموده بهره گیری شده می باشد.

Moonkyung kate choi  اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی را متغیر وابسته که طبق پرسشنامه های استاندارد شده به این شکل می باشد که اگر فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد به این معنی ایست که از خدمات دندانپزشکی بهره گیری نموده می باشد. و از طرفی داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ، دارای فرزند بودن و ویژگی های قابل نظاره فرد که عبارت می باشد از: وضعیت تاهل، جنسیت، سطح تحصیلات، و شاخص DMFT ،را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می باشد.

در این پژوهش علاوه بر متغیر های مستقل ذکر گردیده متغیر اندازه دسترسی را با در نظر داشتن نظر متخصصان این صنعت به متغیر های مستقل اضافه نمودیم و سپس اندازه تاثیر آنها را از نظر بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران مورد سنجش قرار دادیم.

در این پژوهش کوشش شده می باشد تا به مطالعه عوامل موثر در افزایش بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در ایران بپردازیم و با معرفی آن به کارشناسان ، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بیمه به شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت بیمه کشور کمک کنیم.

1-6- مدل پژوهش

برای مطالعه تأثیر فواید درمان دندانپزشکی از معادله مدل احتمال خطی به صورت زیر بهره گیری شده می باشد:

طبق تعریفی که در پرسشنامه های استاندارد هست بهره گیری از خدمات دندانپزشکی به این شکل تعریف می گردد که فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته می باشد که در اینجا متغیر وابسته ومتغیرهای دیگر ،متغیر مستقل پژوهش می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

 

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد