دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

1-5) سئوالات پژوهش

برای جهت گیری بهتر پژوهش ،محقق می تواند سئوال اصلی پژوهش یا سئوال مادر را خرد کرده از درون آن سئوالات ویژه و اختصاصی را استخراج کند این سئوالات ناظر بر هر یک از ابعاد مسئله یا متغییر های توصیفی تهیه می شوند.

  • سئوال اصلی :

اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سئوال های فرعی:

1- اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا چیست؟

2- اندازه تاثیر تجهیزات درمقابله با قاچاق کالا چیست؟

  • اندازه تاثیر منابع انسانی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟

 

 

 

 

1-6) فرضیه ها

  • فرضیه اصلی :

مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا تأثیر دارد.

  • فرضیه های فرعی:

1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا ارتباط هست.

2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا ارتباط هست.

3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا ارتباط هست.

 

1-7) قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع پژوهش:

الف) قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این مطالعه کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران بزرگ و معاونین و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری می باشند.

ب) قلمرو زمانی پژوهش: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نیمه دوم سال 92 بهره گیری می گردد.

ج) موضوع پژوهش: پژوهش حاضر تحت عنوان؛ مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای 1390-1391 انجام شده می باشد. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاق کالا به عنوان متغیر وابسته بدون دستکاری پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد