پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جـزا و جـرم شناسی

 

عنوان:

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

در استان فارس

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر عامرنیا

استاد مشاور:

دكتر علی جانیپور

بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه         

چکیده:….. 1

1-کلیات.. ……………  . ………………………………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- هدف كاربردی.. 8

1-6- سؤالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق:.. 8

1-8- پیشینه پژوهش.. 8

1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

2- مروری بر تحقیقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران   16

2-2-1- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بیکاری.. 31

2-4-1-2- نظریه های خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظریه پیوند افتراقی.. 35

2-6- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق.. 38

2-7- محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی.. 62

2-10- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعیین حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70

3-9- روایی پرسش نامه.. 70

3-10- پایائی پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرایند جمع آوری اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدودیت تحقیق.. 72

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندی فصل.. 74

4-نتایج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-3- سؤال‌های پژوهش.. 82

4-4- فرضیه های پژوهش:.. 84

5-نتیجه گیری.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتیجه گیری.. 92

5-3- سؤال‌های پژوهش.. 93

5-4-پیشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانیان شهر شیراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت 69

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 78

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 79

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 80

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 81

جدول 4-8 بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 90

 فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

شكل 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 79

شكل 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 80

شكل 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 81

شكل 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 91

 

چکیده:

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 فصل اول:

1-کلیات

 

1-1- مقدمه

امروزه ما شاهد این واقعیت هستیم که هرچه زمان بیشتری از قرن 21 می‌گذرد، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی – روانی به طور گسترده ای در جوامع به شکل‌های متفاوتی در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی جامعه بـــروز می‌نماید. قاچاق مواد مخدر یکی از مشکل آفرین ترین فاکتورهایی است که با سایر آسیب‌های اجتماعی همپوشی گسترده ای دارد که روز به روز به پیچیدگی آن افزوده می‌شود و راه‌های مقابله را هم دشوار ساخته است. از این رو به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت پدیده های نابهنجار اجتماعی و اینکه این پدیده‌ها در یک ساختار معیوب شکل می‌گیرند شناسایی، ارزیابی و برنامه ریزی برای مقابله از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این مسئله می‌تواند بر اساس رویکردهای علمی مورد پذیرش، تبیین گردد؛ لذا پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند. کشور ایران به دلیل شرایط خاص و هم­جواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاه­ترین مسیر ترانزیت، در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمینه­های رشد و گسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن که هم­اکنون به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است، پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم ساخته است و می­رود تا به یک بحران اساسی در جامعه تبدیل شود. امروزه سیاستگزاران عرصه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این واقعیت را پذیرفته‌اند که یک رویکرد به تنهایی قادر به توضیح و تبیین این مهم نبوده و یک رویکرد کلی و یکپارچه نگر که مؤلفه های موثر را شامل گردد باید مورد توجه قرار گیرد از جمله رویـــکرد معنوی به عنوان برنامه ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در کنار رویکردهای زیستی، روانی و اجتمـاعی. از طرفی اگر از درک‌های سطحی و عوامانه در یك سو و تقلیل امر «مواد مخدر» به یك توطئه خارجی از سوی دیگر خود را كنار بكشیم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن یك امر اجتماعی چندوجهی و چند علتی است. بنابراین اگر بخواهیم از هیاهوهای سیاسی، جنجال‌های اخلاقی و نظامی سازی زندگی اجتماعی دور باشیم ضروری است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بیشتری داشته و افق‌های دید خود را گسترده تر سازیم. باز اگر بخواهیم در پیچ و خم حجم عظیم مطالب گرفتار نشویم لازم است خود را از گریبان تحلیل‌های تاریخی و گسترش جغرافیایی و بینش‌های روانشناسانه نیز رها كنیم. اما از دیدگاه جامعه شناسی كاركردگرا می‌توان و باید برای موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشی عمیق و راه كاری ملی و مؤثر ارائه داد. بنابراین ضروری است در «وجه‌ها» و «علل» مختلف این صنعت مخوف درنگ كرد:

قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین‌المللی و منطقه یی است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مسئله داشته باشیم. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و عقد پروتکل‌های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون‌های 1961،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه یی و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است. در این پژوهش با توجه به فرضیه های مطرح شده در بخش کلیات به بررسی و ابعاد عوامل دخیل در پدیده قاچاق مواد مخدر خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : حقوق