پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی

این دسته از مدل‌ها به 3 دسته کلی تقسیم می شوند، هر یک از این مدل‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی می باشد که در ادامه به آن تصریح خواهد گردید.


شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

الف مدل‌های میانگین وزنی

در ادامه به تبیین مهم‌ترین این مدل‌ها پرداخته شده می باشد.

الف-1 تحلیل فرآیند سلسله مراتبی [1]

در مدل میانگین وزنی هر معیار دارای وزن و عملکرد تأمین‌کننده می باشد که تأمین‌کننده توسط این معیار سنجیده می گردد. جمع کل برابر با عملکرد کلی آن می باشد. اگرچه این روش ساده می باشد، اما به گونه گسترده به قضاوت افراد بستگی دارد و به ندرت تکراری می گردد. از این رو این روش بسیار ذهنی می باشد. در مدل AHP قضاوت افراد دارای حاکمیت زیادی می باشد. در میان روش‌هایی که اظهار‌شده این روش رایج‌ترین به شمار می رود، زیرا برای ارزیابی کیفی و کمی مناسب می باشد و همچنین برای عوامل ناملموس نیز طراحی شده می باشد. این روش مناسب، منعطف و برای تصمیم‌گیری مبتنی بر چندین معیار مناسب می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند در محیط‌های تصمیم‌گیری گروهی نیز بکار برده گردد. اگرچه وجود حجم زیادی از داده‌ها در بهره گیری از این روش محدودیت ایجاد می کند، اما این روش توسط محققان بسیاری برای انجام پژوهش پیشنهاد می گردد(اردم و گوسن، 2011).

فرایند مدل‌سازی AHP  شامل چهار مرحله می باشد: ساخت دهی مسئله تصمیم، اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها، تعیین وزن‌های نرمال شده و دستیابی به یک راه حل ترکیبی مسئله. با بهره گیری از این و رویکرد چهار مرحله‌ای AHP  آغاز یک مدل رتبه‌بندی  تنظیم و تدوین می گردد. کارمن و همکاران[2] از مدل AHP برای انتخاب بهترین تأمین‌کننده در کارخانجات ترکیه بهره گیری کردند(زیدان و همکاران، 2011).

الف-2 مدل هزینه نهایی مالکیت[3]

مدل TCO کوشش می کند تا کل هزینه‌ها مرتبط با سازنده را در طول سیکل خرید شناسایی کرده و به صورت کمی در آورد. الارم[4] (1996) وجه فرق بین 3 دسته از هزینه‌های پیش از خرید، هزینه‌های خرید و هزینه‌های پس از خرید را مشخص نمود. مدل TCO برای انتخاب تأمین‌کنندگان در آغاز شامل اختصار‌سازی و کمی سازی کلیه هزینه‌های مربوط به انتخاب تأمین‌کنندگان و روش دریافت خسارت از آن‌ها در صورت نرسیدن به موقع مواد و قطعات مورد نیاز می‌باشد.

[1] AHP

[2] Karmen et al

[3] Total Cost of Ownership (TCO) Model

[4] Ellarm

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد